Coro FM: Ūnduire – irua 2021 Part 11: nī irua rīa ūūmū kana nī irua rī ndemengo ?

Ūnduire_Witū_Gītooi_Kīmenyaga_Kīerwo. Coro Fm 8pm – midnight. Ūmūthī nīcia irua: nī irua rīa ūūmū kana nī irua rī ndemengo?? Twī mūthenya wa Kanana wa Kīganda Ūmūthī nī tūgūcokia ciūria 11pm to midnight. Tūrie kīuria tūcokerio nī #Chibu_Kanyonga_wa_mukono.


2 Replies to “Coro FM: Ūnduire – irua 2021 Part 11: nī irua rīa ūūmū kana nī irua rī ndemengo ?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *