Coro FM: Mwīhīrīto – Tene nī atumia moraga ūmūthi nī athuri marora mīciī, Nīkī?

#Mwīhīrīto Gucia Njūngwa twīhīrīte na #ndetoììhaha Tene nī atumia moraga ūmūthi nī athuri marora mīciī, Nīkī? Twina @Fr CK wa Fr Kinyua’s online Congregation.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *