MAYIENGA FM: Ne akawo break Mar higni 10 e tija Mar thum mondo alos msingi kaka anyalo konyora ~ Odhis J.Maridadi.

Aduogo kendo e pawu thum nikech maa juogi mane olam na Kod kwere na.

Gi sani awero thumbe go ma pako godo pinywa kendo gi dhoo oswayo.

Maa Odhis J.Maridadi ka loso e chenro Mar KALAPAPLA Kod LIZ ODADA NyaMuhoroni.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *