MAYIENGA FM: Ker Kenyatta nyocha otimo maber kuom yaw piny ~ Hon Booker Ngesa.

Ker Kenyatta nyocha otimo maber kuom yaw piny mondo chenro mag dongruok odhi nyime.Wan kaka jokanyo mag Comunist Party of Kenya, wadwaroni sirkal omi pek chandruoge ma jokenya kaloe e ngimagi mapile, ekinde ma chike makedogi landruok midhusi mar Corona pod tiyo epachoka.

OULA ALFRED.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *