MAYIENGA FM: An athoro wero joma chuo nikech mako Kod gi Osiep yot na kata mana bang’ golo thum ~ Onyango UnderAge.

Wero ja siasa chalo goyo ohand chumbu.

Wero joma nyiri bende nyalo keti e Weche moko mathoth .

Onyango Underage e chenro Mar KALAPAPLA Kod LIZ ODADA.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *