INGO FM: Okhubula okhukhola mazoezi yakhairira abandu abanji okhutirwa nende amalwale kanyala okwiikalirwa nikaakhaba oleeruma mushikuri.

Okhubula okhukhola mazoezi yakhairira abandu abanji okhutirwa nende amalwale kanyala okwiikalirwa nikaakhaba oleeruma mushikuri.

EMMANUEL MAKOKHA.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *