MAYIENGA FM: Dongruok mar weche mag tuke e kor gwenge nyalo loko ngima mag ojende ~ Charles Abei.

Pinje mathoth ma oseketo mise mag dongruok e weche mag tuke oseyudo olemo makare ahinya to ne ojende.

Ojende bende nyaka nyis gombo margi mar donjo e chenro mag weche mag tuke e kor gwenge.

Jotelo ma oyier bende nyaka ne ni gibedo kod chenro mag bero weche mag tuke e kor gwenge.

Piny owacho mamalo kod mago mag kor gwenge bende koro owinjo opuodh budget manyalo konyo e dongruok mag weche mag tuke e kor gwenge.

Captain Chris.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *