MAYIENGA FM: Pek mane akaloe ndalo Corona ne orwaka e depression ma atemo dera nyadiriyo ~ Awicko wuod Nyapala.

Mokuongo ne an fundi mar lewni.

Bang’e adonjo e ohala mar lewni.

Mr Seed ne aradogo kod David Wonder mane alosone lewni.

Nyasaye jang’uono nikech ogola mabor to an kod gigeno ni adhii mabor.

SOLOMON ATITO.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *