Minto FM: omongina nabo abwate egasi enkongu ekero yaikire ebiasara bie siasa – Rachael Otundo.

ase yaikereire bono, abangina mbabuenerete koeruanereria barigi chikura nainde babe consistent and persistence korigi ebirogo bie oborai.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *