MAYIENGA FM: Ka ipuonjo nyako to ipuonjo piny mangima ~ Pamela Josephine Anyango.

Wach mar iye momondo pod en pek ma omako dongruok mag nyithindo manyiri.

Iye momondo kelo pek bende e dongruok mar gweng’ kaluore kod rem mar chopo lek mag somo kuom nyithindo manyiri.

Gweng’ ma nyithindo ok odhii sikul kaluore kod iye momondo nyalo kelo akwede.

Paro mar golo ich en mano manyalo kelo pek e ngima mar nyathi e thuolo mar ngimane duto.

FESTUS AMIMO.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *