Minto FM: Egetinginye Ekeng’aini- Ogotwara Obongaini Ase Ebiasara

omosemia Daniel Nyakundi Osiemo atoegerie igoro yo ogotwara obongaini ase ebiashara biaito.


One Reply to “Minto FM: Egetinginye Ekeng’aini- Ogotwara Obongaini Ase Ebiasara”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *