MAYIENGA FM: Tulo e sikunde ma pachokaa osemedore nyaka ne piny Kenya kal chike manekumo chweto mag nyithindo ~ Philip Omollo.

Jopuonj nitiere kod pek e kelo luor ne nyithindo e sikunde kaluore kod chike ma kumo olandon e sikunde.

Riwruoge makedo ne ratiro mag oganda be osebedo obadho e dwaro mar kumo nyithindo matimbegi machienglo.

Commision mandiko jopuonj e tich (TSC) owinjo omed ndiko kwan mag jopuonj e sikunde mondo okony e rango kido kendo loso kod nyithindo.

FESTUS AMIMO.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *