Coro FM: Unduire – Maūndū marīa mathiūrūrūkagīria ūngai wa Mūgīkūyū nī marīkū

Coro FM Logo

Hatirī Gīkūyū hatarī Ngai; ūūNgai ūtūragio nī igai; igai rītūragio nī kīrīkanīro; Kīrīkanīro gìtūragio nī wathīki; wathīki ūtūragio nī wendo; wendo ūturagio nī gwatanīro; ngwatanīro itūragio nī kwīhokeka; wīhokeku ūtūragio nī…,……. Mūthuri ti Martin Ndungu wa Kamande na Muthuri ti Chifu Kanyonga, Tondū #Gītooī_Kīmenyaga_Kīerwo


One Reply to “Coro FM: Unduire – Maūndū marīa mathiūrūrūkagīria ūngai wa Mūgīkūyū nī marīkū”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *