MAYIENGA FM: Piny Owacho pok okao ting’ mar lakteche e yoo ma otegno ~ Prof. Omondi Oyoo.

Piny owacho owinjo oket maromo atamalo 15 mag omenda mag budget mondo mii okony e chenro mag thieth.

Ng’anyo mag jothieth esekelo pek miwuoro e kuonde thieth mag piny owacho e pachokaa.

Chuogo commission mar thieth (Health Service Commision) nyalo duoko chien ng’anyo ma kinde ka kinde mag jothieth.

Lipot moyiedhi mar BBI ne ok onywando dwaro duto mag jothieth e lipodno. Ngire Omondi Oyoo ne owacho maggi e Duol mar Mayienga kod CAPTAIN CHRIS.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *