Coro FM: Unduire witu Gitooi Kimenyaga Kierwo – 19th Dec, 2020

Coro FM Logo

#Unduire witu Gitooi Kimenyaga Kierwo….. ūmūthī hwai-inī 8pm to midnight. Ngatho kwī Mwana Mwende nī kūnyitīrīra ndī rutha. Ūmūthī tūkūrīkīrīria tabarīra ya matîîna na marūngo ma atumia kūūma kairītū gakenge nginya nyakīnyua na iheti. #kanyonganakamande.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *