RADIO INGO:KHUSHITERU: “Omusikari yesi yesi ulanyioolekha nabukula asoya khumwanda nookhulekha omutoka kwa matatu okhutsia akhoire okhutirwa nookhuboywa!”

Omukali wa abasikari ba khumwanda ebuluhyia yani Trraffik Commandant, Western Region omwami Joseph Matiku yakhabola.

Omwami Matiku khandi yakhatasa naabola mbu mitoka chilalonda lilako lia okhuchinga abandu inusu khulwa okhwiikalira okhusalana khwa eshikukule shia Corona okhulandala ta beenechio balatirwwa nokhwiikulirwa emise mukoti.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *