MAYIENGA FM: Mondo Wabed Gi Yiero Makare Lokruok Nyaka Tim E IEBC Philip Omollo: 19TH October, 2020.

#GARIMOKINYI: Omollo oyangoni mondo mi jokenya obed gi kwe e kinde mag yiero nyaka piny owacho tim lokruoge ne Commission matayo weche mag yiero e pachoka e nenoni chochni ok obedo mabiro weyo ka oganda mamoko ngur.

FESTUS AMIMO.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *