Coro FM: Mwīhīrīto – 14th Oct, 2020

Coro FM Logo

#Mwīhīrīto Gucia njūngwa twīhīrīte na cia #Ūtongaūrīmi-inī mūno mūno cia ūrīmi wa ngūkū cia Kīenyenji #ndetoììhaha nī mīrimū irīkū igiaga ngūkū cia kīenyenji??


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *