Coro FM: Unduire Witū Gītoī Kīmenyaga Kīerwo – 26th Sept, 2020

Coro FM Logo

Unduire witū Gītoī kīmenyaga kīerwo tūgītonywo ndūgīra nī mūthuri ti Cibū #KanyongaWaMūkono 8pm to midnight. Ūtharia wa aciari nī ūkoragwo na effects kūrī ciana matukū ma thutha-inī???


3 Replies to “Coro FM: Unduire Witū Gītoī Kīmenyaga Kīerwo – 26th Sept, 2020”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *