MAYIENGA FM: WECHE MANYIEN MA SAA ADEK MOKINYI: 24Th September, 2020.

Jatend duond buch siasa mar ODM Raila Odinga sani koro wachoni paro mane ochiw kod ogai mar doho mar wuo oko od bura mamalo sani koro oketo Kenya kamarach komakore kod chike kod weche mag siasa kendo dwarore ni orang paro matut kapod ok okaw okang moro amora.

Duond bura mar Jubilee owachoni ok gibiketo jachung e yiero ma adundo ma Msambweni.

ANNE COLETTA NGESA.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *