Coro FM: Unduire witū Gītoī kīmenyaga kīerwo – 19th Sept, 2020

Coro FM Logo

#Unduire witū Gītoī kīmenyaga kīerwo tūgītonywo ndūgīra nī mūthuri ti Cibū #KanyongaWaMūkono 8pm to midnight. Ūtharia wa aciari nī ūkoragwo na effects kūrī ciana matukū ma thutha-inī???


3 Replies to “Coro FM: Unduire witū Gītoī kīmenyaga kīerwo – 19th Sept, 2020”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *