MAYIENGA FM: Kennedy Odongo ‘Oluti’ Mawuok Kenya National Theatre Lero Ber Ma Wasani Nyalo Yudo E Kindeni Mar Corona: 15Th September, 2020.

#GARIMOKINYI: Oluti loso ewi chenro mar piem ma giloso kotenore gi kit wa gi timbewa kama ibiro dhial jaloch ayanga ka jaloch biro yudo mich manyalo bero ngimagi.

GEORGE BATTI.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *