MAYIENGA FM: Rieko mar dak maber e keny wuok kuom Nyasaye ~ Appostle Calvince Sidandi.

Ezekilel 16:44, jii nyaka bed thuolo e keny kendo kik pandi richo moko ne jok ma gidwa dakgo.

Luoro ruoth Nyasaye e chakruok mar rieko duto, ma oting’o rieko mar dak maber e keny.

Nitiere ber mathoth e ng’eruok motelone tweyo keny.

Keny bende jii nyaka bed kod winjruok kapok gichako dak. Winjruok ewi nyithindo ma gilamo ni Nyasaye owinjo ogwedhgigo e kind winjruok mamoko.

Singruok mar keny en gino ma jii nyaka riti maber e kinde duto.

CAPTAIN CHRIS


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *