MAYIENGA FM: Milicent Obare Loso Ewi Peer Pressure Ma Juko Nyithindo Mawadakgo: 12Th September, 2020.

#MINENYALO: Madam Milicent olero gigo manyalo kelo peer pressure e kind nyithindo gi kaka inyalo gengo paro machal kamago ne nyithindwa.

Bende olero gigo mabecho to gi maricho ma Peer Pressure nyalo nyuolo ne nyithindo mawadakgo e miechewa.

LINET AKOTH OLUDHE


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *