Coro FM: Unduire Witū Gītoī Kīmenyaga Kīerwo – 5th September, 2020

Coro FM Logo

Unduire witū Gītoī kīmenyaga kīerwo tūgītonywo ndūgīra nī mūthuri ti Cibū #Kanyonga wa Mūkono 8pm to midnight. Ūmūthī nī tabarīra ya Q n A ciūria na Anja.


2 Replies to “Coro FM: Unduire Witū Gītoī Kīmenyaga Kīerwo – 5th September, 2020”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *