Mayienga FM: Hon. Jared Okelo MP Nyando ewi dongruok mosetimo kod mapod ochano timo ne e kar chung’od buche

#GARIMOKINYIonMONDAY:   Ekinde ma jopiny mondo dhi goyo ombulu  negin kod geno mathoth kuom jogo mane giyiero ni nyalo kelonegi  lokruok e ngimagi. Sani en higni  3 nyaka ne jopiny yier jotelo, gin ang’o ma jaod bura ma Nyando osetimo?

Jaod bura ma Nyando Jared Okelo,  e twak marwa kode olero chenro maen-go koda mago mosetimo  mar kelo lokruok ne ngima jonyando.

GEORGE BATTI.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *