Ingo FM: Webale – Prof. Omu Anzala, Omuchesi wa amakhuwa ka obulwale burwerwa nende Efikukule yani Virologist

Prof. Omu Anzala, Omuchesi wa amakhuwa ka obulwale burwerwa nende Efikukule yani Virologist, musubutali ingali yia Kenyatta Nairobi, nalomalomanga khumakhuwa ka ichanjo yia okhulwania eshikukule shia obulwale bwa Corona.

1. Omukanda omukali kwa okhukholera obunooneresi khumakhuwa ka emisala chia obusirishi yani KEMRI kwali okhutangasia mbu bali mubukhalabani bwa okhukhaba ichanjo yia okhulwania eshikukule shia Corona, obulosia buno buulire yena?

2. Mbona obuafiano bwa eshikukule shino bulolekha okhunina ekulu muno mucounty yia Nairobi okhushira tsicounty tsindi tsia eshibala shino?

3.Khuuliranga serikali niitangasia mbu khuli nende abandu basirikhwe nookhuona khuushikukule shino, abandu bano basirikhungwa nende musala shi noomalakho serikali ikhubooleranga mbu Corona ishibula omusala ta?
4. Omundu niakhasirikhwa Corona yaaona, anyala khandi okhuafibwa nomba abeetsanga niakhanyola kinga yani natural immunity?
5. Ichanjo yia Corona iboolekhanga mbu inyala okhunyioolekha, mbona yaakhabukula oluono ichanjo yia obulwale bwa Ukimwi okhunyioolekha nomalakho mbu bwosi bureringwa nende eshikukule nga Corona?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *