Ingo FM: Mukelesia – Bishop Nicholas Olumasai wa likanisa lia Kakamega Fellowship Centre

Bishop Nicholas Olumasai wa likanisa lia Kakamega Fellowship Centre, ouli khandi oweshisala wa omukanda kwa okhulwania okhusalana khwa eshikukule shia obulwale bwa Corona mutsikanisa kwa Interfaith Committee on Implementation of Covid-19 Rules in Places of Worship naakhwibaliranga amanji khumilimo chia omukanda kuno nende aka bamalire okhukhola mukhwiikalira oklhusalana khwa eshikukule shino.

1. Omukanda kuno kwa InterFaith kukholanga kurie emilimo ne nishibna shia mumalire okhukholakho okhurula nikuchaka okhukhola emilimo.
2. Mbona mureo amalako ka emika khubana nende abandu bakhongo bakhoire okhutsia mumakanisa nende Misikiti eno nae mulekha abandu tsana okhutsokana sa khufiro nende Mumasika.
3. Omukanda kuno kwaabusie mbu eshichero shia abandu okhutsia mumasika shiniinibwe okhurula khubandu 15 okhula 100. Mulaloonderera murie okhulola mbu amalako kano ka okhwiikalira okhusalana khwa Corona kaengwa.?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *