Mayienga FM: Allan Oremo chiwo ler ewi maundu mag lony manyasani

Maundu e lony manyasani osemedore e pachokaa e thuolo mokalo

Piny ka piny nitiere kod chike matayo kedo kod maundu makamago

Tiyo kod WIFI mag oganda (public WIFI) nyalo medo landruok mag maundu.

Ng’at ma chich ni otimne maundu kokalo e yor lony manyasani owinjo ogoo lipot ka obila


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *