Coro FM: Unduire witū Gītoī kīmenyaga kīerwo Sat 8th August, 2020

Coro FM Logo

Unduire witū Gītoī kīmenyaga kīerwo tūgītonywo ndūgīra nī mūthuri ti Cibū #Kanyonga_wa_mūkono 8pm to midnight. Ūmūthī nī tabarīra ya Q n A ciūria na Anja.


2 Replies to “Coro FM: Unduire witū Gītoī kīmenyaga kīerwo Sat 8th August, 2020”

  1. wanjiku kariuki

    chief Kanyonga Ngai akuririkane niuturutaga unduire wega niturohiga na tukamenya unduire wa Mugikuyu,mbara cia ngomi na mathiri maitu Thayu ,Thayu,Thayu ,ThathaiyaNgai witu thayu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *