Mayienga FM: Gari Mokinyi – Senator Mogwel Rose Nyamunga Loso Ewi Pok Mag Omenda Ne Counties Mapachoka

Senator mogwel Rose Nyamunga loso ewi pok mar omende ne counties mapachoka makoro osemiyo oganda mathoth penjore ni to en yo mane maber minyalo pog godo omenda go.

Oleroni bang higni abich ka higni abich nyaka piny owacho rangi lokruoge ma owinjore otim e pok mag omenda ne counties mapachoka kama onyenyoe lela gigo ma irango mondo mi tim lokruoge makamo.

GEORGE BATTI


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *