#Unduire Witū Gītoī Kīmenyaga Kīerwo – 25th July, 2020

Coro FM Logo

#Unduire Witū Gītoī Kīmenyaga Kīerwo tūgītonywo ndūgīra nī mūthuri ti Cibū #Kanyonga wa mūkono 8pm to midnight. Ūmūthī nī tabarīra ya Q n A ciūria na Anja.


2 Replies to “#Unduire Witū Gītoī Kīmenyaga Kīerwo – 25th July, 2020”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *