Ingo FM: Mukelesia – Rev Bishop Joseph Sagwe Obanyi wa iDiocese ya Kakamega

Rev Bishop Joseph Sagwe Obanyi wa iDiocese ya Kakamega, Likanisa lia Catholic naalomalomanga mukhwitsa khwa Papa Omutakatifu Pope Francis.
1. Papa Omutakatifu niwina?
2. Ne okhwitsa khwa Papa Omutakatifu khuli neende maana shi khushibala shino shia Kenya?
3. Mbona Papa Omutakatifu yaarobole okhutsia Kangemi mubandui bamenyire mubulamu bwaa asi, mbona alakhatsia Kibera nomba Korogocho ta?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *