Coro FM: Ūndūire witū – 18th July, 2020

Coro FM Logo

Ūndūire witū Gītoī kīmenyagakīerwo Mūgeni mūthuri ti Samuel Kamitha atūtarīrie ngomi imwe icokaga kūrī andū nīkī na ingī iticokaga??


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *