Mayienga FM: Twak kod jandiko e mbui Robert Alai ewi jothumbe ma Kaluo

E twak wa makawuono Alai olero yore ma jothumbe wa nyalo kao mar nenoni ginwango yuto e tijegi mag thum koyangoni jothumbe wa ok osebedo katayo chenrogi e yo makare.

Ojiwo jothum mondo osum lony manyasani e manyo chiro ma ginyalo usoe thumbegi gino mabiro keloni gi yuto kuom kinde malach.

FESTUS AMIMO


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *