Coro FM: Mwīhīrīto – 16th July, 2020

Mwīhīrīto gucia njūngwa yaku twīhīrīte #ndetoīīhaha haaro na mūragano cia kī mūciī īrarehwo nīkīī ihinda rīrī rīa Corona??


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *