Mayienga FM: Kalapapla – Agody Mayaka ma en jangolo mar Ohangla ka loso e nyaka londo mar Mayienga e Wii kaka tuo mar Corona ose bago mokalo chenro mag Jo thumbe


Agody Mayaka ma en ja ngolo mar Ohangla ka loso e nyaka londo mar Radio Mayienga.

Tuo mar Corona ose diyo pap mokalo ne jothum Mana kaka odiyo pap ne sektas ma moko.

Rapar mar Odongo Mayaka ma owad gi Bende olosoe higni13 nyaka ne Odongo Mayaka thoo, E Wii semeji ne ma Amina.

Pod odhiyo nyime kod Moro Jo Hera mage kod ngolo ka sani gi tiyo kod tond mbui otieno makawuono ka oparo godo Odongo Mayaka


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *