Coro FM: Ūndūire Witū – 27th June, 2020

Coro FM Logo

Ūndūire Witū gītoī kīmenyaga kīerwo Mwene Nyaga arenda twīthambe mooko nīkī? Ndahīkanio? Nīkīī mūndū atahīkagio?? No tūkūhutia cia Ngunyo, Ndoibi, Thūiywo, Ngūi, Ndooro, gwītheca Gīīca, mîndīga, Ngwīko, Ngūrū Ona Ngerewani.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *