Minto FM: Effects of Covid -19 on higher learning

Korwa buna oborwaire bwa Covid – 19 bwasoete ense yaito, amasomo nigo atenenete rimo rioka. Korwa abaorokigwa be ebirasi ebike goika chi -college amo ne chi University. Korwa erio amange abeire gakoenekigwa. Orina Ogato, nomworokia ase amasomo a igoro,(Communication and media), nigo agotoerera emechando ereo ase amasomo a higher leaning.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *