MAYIENGA FM: DUOL MAR MAYIENGA; Brian Ochieng’ – jalony e weche mag aluora loso ewi chal mar aluora e piny kenya ahinya to e thuoloni mantiere midhiero emar Covid -19 kachiel kod pii oula.

Brian Ochieng’ – jalony e weche mag aluora loso ewi chal mar aluora e piny kenya ahinya to e thuoloni mantiere midhiero emar Covid -19 kachiel kod pii oula.

Ler mar aluora en ting’ mar oganda duto ma ok owinjo wee mana ne piny owacho.

Tuo mar covid -19 e thuolo malach okonyo e loso ler mar aluora ka otenore kod chike mane ogol kod piny owacho.

Oganda jokenya owinjo otii kod odiochieng’ mar dhialo aluora e piny mangima mar kelo lokruok e aluora marwa.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *